A là este của axit glutamic không tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A là este của axit g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A là este của axit glutamic, không tác dụng với Na. Thủy phân hoàn toàn một lượng chất A trong 100ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn, thu được một rượu B và chất rắn khan C. Đun nóng lượng rượu B trên với H2SO4 đặc ở 170oC thu được 0,672 lít olefin (đktc) với hiệu suất phản ứng là 75%. Cho toàn bộ chất rắn C tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn, thu được chất rắn khan D. Khối lượng chất rắn D là: A. 10,85 gam B. 7,34 gam C. 9,52 gam D. 5,88 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A có dạng NH2-C3H5(COOR)2 (a mol) B là ROH (2a mol) nAnken = 0,03 —> nROH = 2a = 0,03/75% —> a = 0,02 C gồm NH2-C3H5(COONa)2 (0,02) và NaOH dư (0,06) D gồm NH3Cl-C3H5(COOH)2 (0,02) và NaCl (0,1) —> mD = 9,52 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP