Cho các thí nghiệm sau: 1 Cho NaOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: 1. Cho NaOH vào dung dịch amoni clorua đun nóng. 2. Cho MnO2 vào dung dịch HCl 3. Cho Mg vào HNO3 loãng 4. Cho C vào HNO3 đặc nóng. 5. Nhỏ từ từ Na2CO3 vào dung dịch HCl loãng 6. Nhỏ từ từ HCl loãng vào dung dịch Na2CO3 Số thí nghiệm chắc chắn có khí thoát ra là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) NaOH + NH4Cl —> NaCl + NH3 + H2O (2) HCl đặc, đun nóng mới có phản ứng: MnCl2 + HCl —> MnCl2 + Cl2 + H2O (3) Có thể không có khí: Mg + HNO3 —> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O (4) C + HNO3 —> CO2 + NO2 + H2O (5) Na2CO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O (6) Có thể không có khí: HCl + Na2CO3 —> NaCl + NaHCO3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP