Cho các thí nghiệm sau: 1 Cho metyl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các thí nghiệm s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các thí nghiệm sau: 1. Cho metyl amin vào lọ đựng dung dịch FeCl3. 2. Cho AgNO3/NH3 vào dung dịch saccarozo 3. Nhỏ NaOH vào phenyl fomat 4. Nhỏ NaOH vào ancol etylic 5. Nhỏ dung dịch Brom vào ancol anlylic 6. Cho Cu(OH)2 vào lọ chứa HCOOH. Có bao nhiêu thí nghiệm có phản ứng hóa học xảy ra? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) CH3NH2 + H2O + FeCl3 —> Fe(OH)3 + NH4Cl (2) Không phản ứng (3) HCOOC6H5 + NaOH —> HCOONa + C6H5ONa (4) Không phản ứng (5) Br2 + CH2=CH-CH2OH —> CH2Br-CHBr-CH2OH (6) Cu(OH)2 + HCOOH —> (HCOO)2Cu + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP