Cho một luồng H2 dư đi qua các...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một luồng H2 dư ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một luồng H2 dư đi qua các ống nung nóng mắc nối tiếp theo thứ tự: ống 1 đựng 0,2 mol Al2O3, ống 2 đựng 0,05 mol Fe2O3, ống 3 đựng 0,25 mol Na2O. Nung đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hỗn hợp sau phản ứng: A. Tổng số mol các chất rắn thu được là 0,5 mol. B. Các chất sau phản ứng là Al2O3, Fe, NaOH, Na2O. C. Số mol NaOH là 0,25. D. Khí (hơi) thoát ra là H2O.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sau khi các phản ứng hoàn toàn thì: Ống 1: Al2O3 (0,2), khí ra khỏi ống 1 là H2. Ống 2: Fe (0,1), khí ra khỏi ổng 2 là H2O (0,15) và H2. Ống 3: NaOH (0,3), Na2O (0,1), khí thoát ra cuối cùng là H2. A. Sai, n chất rắn tổng = 0,7 B. Đúng C, D sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP