Hỗn hợp X gồm một anđehit một ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một anđehit, một ancol, một amin đều đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 7,68 gam hỗn hợp X bằng lượng O2 vừa đủ thu được 16,72 gam CO2 và a gam H2O. Mặt khác, nếu hidro hóa hoàn toàn lượng X trên thì cần 0,04 mol H2 . Đem toàn bộ sản phầm dẫn qua bình đựng Na dư thu được 0,672 lít H2. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây A. 9,4 B. 8,6 C. 8,9 D. 9,9 đại học trả lời 29.07.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + H2 —> Y Y chứa các ancol và amin đều no, đơn chức, mạch hở bao gồm: CnH2n+2O: 0,06 mol (Tính từ nH2 = 0,03) CmH2m+3N: x mol Đốt X, Y thu được lượng CO2 như nhau nên: nCO2 = 0,06n + xm = 0,38 (1) Bảo toàn khối lượng: mY = 0,06(14n + 18) + x(14m + 17) = mX + mH2 = 7,76 (2) Thế (1) vào (2) —> x = 0,08 (1) —> 0,06n + 0,08m = 0,38 Khi đốt Y: nH2O = 0,06(n + 1) + 0,08(m + 1,5) = 0,06n + 0,08m + 0,18 = 0,56 Bảo toàn H —> Đốt X thu được: nH2O = 0,56 – 0,04 = 0,52 —> a = 9,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP