Thổi 0 24 mol CO qua ống sứ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thổi 0,24 mol CO qua...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thổi 0,24 mol CO qua ống sứ đựng 26,99 gam hỗn hợp Fe3O4, Al2O3, MgCO3 và CuO nung nóng, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 0,32 mol CO2. Phần rắn trong ống sứ hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng (dùng dư), kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm 0,04 mol NO và a mol N2O (không còn sản phẩm khử nào khác). Cho NaOH vào dung dịch X đến khi kết tủa cực đại, lấy phần kết tủa này đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 23,79 gam rắn khan. Số mol HNO3 đã phản ứng là: A. 1,04 B. 1,08 C. 1,09 D. 1,05

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn C —> nMgCO3 = 0,32 – 0,24 = 0,08 Đặt nFe3O4 = x —> nFe2O3 = 1,5x 26,99 gam: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3 23,79 gam: MgO, Fe2O3, CuO, Al2O3 —> 26,99 – 23,79 = 44.0,08 + 232x – 160.1,5x —> x = 0,04 Bảo toàn electron cho tất cả các quá trình: 2nCO + nFe3O4 = 3nNO + 8nN2O —> nN2O = 0,05 CO chỉ khử Fe3O4 và CuO nên: nCuO = nCO – 4nFe3O4 = 0,08 Từ m hỗn hợp —> nAl2O3 = 0,045 Muối gồm Al(NO3)3 (0,09), Cu(NO3)2 (0,08), Mg(NO3)2 (0,08), Fe(NO3)3 (3x = 0,12) Bảo toàn N —> nHNO3 = 1,09 (Chú ý: Bài chỉ giải được khi CO khử vừa đủ Fe3O4 và CuO)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP