Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp rắn A gồm Al, Mg và Fe2O3 trong V lít dung dịch HNO3 0,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch B và 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí D gồm 2 khí không màu, không hóa nâu trong không khí có tỉ khối so với H2 là 14,8. Đem dung dịch B tác dụng với NaOH dư thu được dung dịch C và kết tủa E nặng 47,518 gam. Đem lọc kết tủa E nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 38,92 gam chất rắn F. Để hòa tan hết F cần dùng 1,522 lít dung dịch HCl 1M. Sục CO2 dư vào dung dịch C thu được 13,884 gam kết tủa trắng. Khối lượng muối có trong B là: A. 142,322 B. 148,234 C. 167,479 D. 128,325

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
D gồm N2O (0,003) và N2 (0,027) E gồm Mg(OH)2 (a), Fe(OH)2 (b) và Fe(OH)3 (c) mE = 58a + 90b + 107c = 47,518 mF = 40a + 160(b + c)/2 = 38,92 nHCl = 2a + 6(b + c)/2 = 1,522 —> a = 0,125; b = 0,3; c = 0,124 C + CO2 —> nAl(OH)3 = 0,178 Bảo toàn electron: 3nAl + 2nMg = nFe2+ + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,02375 Muối gồm Mg(NO3)2 (0,125), Fe(NO3)2 (0,3), Fe(NO3)3 (0,124), Al(NO3)3 (0,178) và NH4NO3 (0,02375) —> m muối = 142,322

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP