Cho 6 69 gam hỗn hợp ở dạng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,69 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,69 gam hỗn hợp ở dạng bột gồm Al, Fe vào 100ml dung dịch CuSO4 0,75M khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Hoà tan hoàn toàn A bằng dung dịch HNO3 1M thu được khí NO là spk duy nhất. Thể tích dung dịch HNO3 ít nhất cần dùng là A. 0,6 B. 0,5 C. 0,4 D. 0,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Để tốn HNO3 ít nhất thì sản phẩm là Fe2+. Nếu hỗn hợp đầu chỉ có Al: —> nNO = nAl = 6,69/27 = 0,2478 —> nHNO3 = 4nNO = 0,991 Nếu hỗn hợp đầu chỉ có Fe: —> nNO = 2nFe/3 = 0.0796 —> nHNO3 = 4nNO = 0,3186 —> Chọn nHNO3 min = 0,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP