Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối...

Quy Luật Di Truyền Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đ...

0
Quy Luật Di Truyền

Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được F 1 toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F 1 giao phối với nhau, thu được F 2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Trong các kết luận sau, theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Ở thế hệ P, ruồi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen.
(2) Ở F 2 có 4 loại kiểu gen.
(3) Cho ruồi mắt đỏ F 2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F 3 có tỉ lệ con đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ 37,5%.
(4) Cho ruồi F 2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F 3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

P: ♀ mắt đỏ × ♂ mắt trắng
F 1 : 100% mắt đỏ
F 1 x F 1
F 2 : 3 đỏ : 1 trắng(♂)
Do F 2 tỉ lệ phân li kiểu hình 2 giới khác nhau, tính trạng do 1 gen qui định
→ alen qui định tính trạng màu mắt nằm trên NST giới tính
A mắt đỏ >> a mắt trắng
F 1 : X A X- × X A Y
F 2 : X a Y
→ F 1 : X A X a × X A Y
→ P : X A X A × X a Y → (1) sai
F 2 : 1 X A X A : 1 X A X a : 1 X A Y : 1 X a Y → (2) đúng

F 2 × F 2 : (1X A X A : 1X A X a ) × (1X A Y : 1X a Y)
F 3 : đực mắt đỏ X A Y = ¾ x ½ = 3/8 = 37,5% → (3) đúng
F 3 mắt đỏ (X A X A +X A X a +X A Y) = ¾ x ¼ + (¾ x ¼ + ¼ x ¼) + ¾ x ½ = 13/16 = 81,25%
→ (4) đúng
Vậy có 3 kết luận đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP