Ở một loài thực vật cho P thuần...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, cho P thuần chủng cây thân ca...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, cho P thuần chủng cây thân cao, hoa đỏ lai với cây thân thấp, hoa trắng thu được F 1 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F 1 tự thụ phấn thu được F 2 phân ly theo tỷ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ: 3 cây thân cao, hoa trắng: 3 cây thân thấp, hoa đỏ: 1 cây thân thấp, hoa trắng. Lấy một cây thân cao, hoa trắng bất kỳ thu được ở F 2 cho tự thụ phấn. Theo lý thuyết, tỷ lệ cây thân thấp, hoa trắng thu được ở đời con là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

P t/c : cao, đỏ x thấp trắng
F 1 : 100% cao, đỏ
F 1 tự thụ phấn
F 2 : 9 cao đỏ : 3 cao trắng : 3 thấp đỏ : 1 thấp trắng
↔ (3 cao : 1thấp) x (3 đỏ : 1 trắng)
→ A cao >> a thấp và B đỏ >> trắng
2 gen A và B phân li độc lập
Cao trắng F 2 : 1AAbb : 2 Aabb
Lấy 1 cây cao trắng F 2 bất kì → cây có dạng (1/3AAbb : 2/3Aabb)
Cây này tự thụ, → tỉ lệ thấp trắng (aabb) ở đời con : 1/3 x 0 + 2/3 x 1/4 = 1/6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP