Trong một quần thể động vật ngẫu phối...

Di Truyền Quần Thể Trong một quần thể động vật ngẫu phối, người ta th...

0
Di Truyền Quần Thể

Trong một quần thể động vật ngẫu phối, người ta thấy trên cặp NST số 1 có một gen có 3 alen trên cặp NST số 2 có 4 alen; trên cặp NST giới tính có một gen có 2 alen. Số KG trong quần thể này là:
(1) 300 (2) 180 (3) 540 (4) 120 (5) 960

Có bao nhiêu kết quả thỏa mãn về số kiểu gen trong quần thể nói trên?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Xét cặp NST số 1 có một gen có 3 alen => 3 x (3 + 1) : 2 = 6 kiểu gen.
Xét cặp NST số 2 có một gen có 3 alen => 4 x (4 + 1) : 2 = 10 kiểu gen.
Xét cặp gen trên NST giới tính có:
+ Nếu gen trên X không có trên Y: 2x(2 + l) : 2 + 2 = 5 kiểu gen.
+ Nếu trên Y mà không có trên X: có 2 kiểu gen.
+ Nếu trên X và trên Y thì có: 2x(2 + l) : 2 + 2 x 2 = 7 kiểu gen.
Số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 6 x10 x 7 = 420
→ Số kiểu gen có thể có trong quần thể luôn ≤ 420
→ So sánh với các đáp án của đề bài thì ta có 1, 2, 4 thỏa mãn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP