Cho X là hexapeptit Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val và tripeptit Gly-Gly-Ala-Glu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X là hexapeptit ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X là hexapeptit Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val và tripeptit Gly-Gly-Ala-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được hỗn hợp gồm 4 a-amino axit, trong đó có 30,00 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị m là A. 83,2. B. 87,4. C. 77,6. D. 73,4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val: x mol Gly-Gly-Ala-Glu: y mol nGly = 2x + 2y = 0,4 nAla = 2x + y = 0,32 —> x = 0,12 và y = 0,08 —> m = 83,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP