Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ) có tổng số nguyên tử oxi trong phân tử là 11. Thủy phân hoàn toàn 36,28 gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 55,44 gam muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên thu được 20,608 lít khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với: A. 18,19 B. 21,82 C. 10,36 D. 15,57

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mE = 57a + 14b + 18c = 36,28 m muối = 57a + 14b + 40a = 55,44 nNaOH = a —> nNa2CO3 = 0,5a nCO2 = 2a + b – 0,5a = 0,92 —> a = 0,56; b = 0,08 và c = 0,18 Tổng O = 11 —> Tổng N = 8 Số N = a/c = 3,11 —> X, Y là đipeptit và Z là tetrapeptit. nE = nX + nY + nZ = c = 0,18 nN = 2(nX + nY) + 4nZ = a = 0,56 —> nX + nY = 0,08 (1) và nZ = 0,1 nCH2 = b = nAla + 3nVal = 0,08 —> nAla và nVal < 0,08 —> Z không thể chứa Ala và Val —> Z là (Gly)4 Đặt n là C trung bình của X và Y. nC = 0,08n + 0,1.8 = 2a + b —> n = 5 X, Y chứa Ala và Val nên chúng không thể cùng 5C —> X là Gly-Gly và Y là Ala-Val —> nC = 4nX + 8nY = 0,08n (2) (1)(2) —> nX = 0,06 và nY = 0,02 —> %X = 21,83%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP