Chuyển hóa hoàn toàn 4 2 gam andehit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chuyển hóa hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chuyển hóa hoàn toàn 4,2 gam andehit A mạch hở bằng phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được hỗn hợp muối B. Nếu cho lượng Ag tạo thành tác dụng với dung dịch HNO3 tạo ra 3,792 lít NO2 (27 °C và 740 mmHg). Tỉ khối của A so với N2 nhỏ hơn 4. Mặt khác khi cho 4,2 gam A tác dụng với 0,5 mol H2 (Ni, nhiệt độ) thu được chất C với H = 100%. Cho lượng C tan vào trong nước được dung dịch D. Cho 1/10 dung dịch D tác dụng hết với Na làm thoát ra 12,04 lít H2 (đktc). a. Tìm công thức A, B, C b. Tính khối lượng của hỗn hợp muối B biết rằng các chất trong B đều có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH tạo NH3 c. Tính nồng độ % của C trong dung dịch D

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAg = nNO2 = 0,15 dA/N2 < 4 —> MA < 112 —> nA > 0,0375 —> nA > nAg/4 —> Mỗi phân tử A tạo ra 2Ag —> nA = 0,075 —> MA = 56: CH2=CH-CHO CH2=CH-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O —> CH2=CH-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag B gồm CH2=CH-COONH4 (0,075) và NH4NO3 (0,15) —> mB = 18,675 C là C2H5-CH2OH (0,075 mol) 1/10D gồm C2H5-CH2OH (0,0075 mol) và H2O (x mol) —> nH2 = 0,0075/2 + x/2 = 0,5375 —> x = 1,0675 —> C% = 0,0075.60/(0,0075.60 + 18x) = 2,29%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP