CLOSEST Before you begin the exam paper always...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST Before you begin the exam paper, always ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST Before you begin the exam paper, always read instructions carefully.

A. orders B. answers C. rules D. directions

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: instruction (n): chỉ dẫn = direction (n): hướng dẫn

Các đáp án còn lại:

A. orders: nội quy

B. answers: câu trả lời

C. rules: quy tắc

Dịch nghĩa: Trước khi bạn bắt đầu bài kiểm tra, hãy luôn đọc kỹ hướng dẫn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP