Provided your handwriting is legible the examiner will...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Provided your handwriting is legible, the examine...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Provided your handwriting is legible, the examiner will accept your answer.

A. Although the examiner cannot read your handwriting, he will accept your answer.

B. Whatever your handwriting, the examiner will accept your answer.

C. The examiner will accept your answer if your handwriting is beautiful.

D. So long as the examiner can read your handwriting, he will accept your answer.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

A. Mặc dù người kiểm tra không thể đọc được chữ viết tay của bạn, anh ta sẽ chấp nhận câu trả lời của bạn.

=> SAI NGHĨA

B. Dù chữ viết tay của bạn như thế nào, người kiểm tra sẽ chấp nhận câu trả lời của bạn.

=> SAI NGHĨA

C. Người kiểm tra sẽ chấp nhận câu trả lời của bạn nếu chữ viết tay của bạn đẹp.

=> SAI NGHĨA

D. Miễn là người kiểm tra có thể đọc được chữ viết tay của bạn, anh ta sẽ chấp nhận câu trả lời của bạn.

Dịch nghĩa: Trong trường hợp chữ viết tay của bạn là rõ ràng, người kiểm tra sẽ chấp nhận câu trả lời của bạn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP