Có ba quả cầu nhỏ cùng khối lượng...

Có ba quả cầu nhỏ cùng khối lượng 10 g được treo bằng ba sợi dây mảnh...

1
Có ba quả cầu nhỏ cùng khối lượng 10 g được treo bằng ba sợi dây mảnh, không dãn, cùng chiều dài 5 cm vào cùng một điểm cố định O. Khi tích cho mỗi quả cầu điện tích q, chúng đẩy nhau, cách nhau đoạn \[a=3\sqrt{3}\]cm. Lấy \[g=10\] m/s2. Điện tích q có giá trị gần đúng bằng
\[\pm 1,{{14.10}^{-7}}C\].\[1,{{14.10}^{-10}}C\].\[1,{{14.10}^{-5}}C\].\[\pm 1,{{14.10}^{-5}}C\].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Lực tương tác tĩnh điện mà mỗi điện tích tác dụng lên một điện tích khác \[F=k\frac{{{q}^{2}}}{{{r}^{2}}}=\frac{k{{q}^{2}}}{{{27.10}^{-3}}}\]. → Lực tĩnh điện tổng hợp do hai điện tích tác dụng lên điện tích còn lại \[{{F}_{+}}=\sqrt{{{F}^{2}}+{{F}^{2}}+2FF\cos {{60}^{0}}}=\sqrt{3}F=\frac{\sqrt{3}k{{q}^{2}}}{{{27.10}^{-3}}}\]. + Khi cân bằng hợp lực này thoãn mãn \[\tan \alpha =\frac{{{F}_{+}}}{mg}\] Với \[d=\frac{2}{3}\left( \frac{\sqrt{3}}{2}r \right)=3\]cm → \[\tan \alpha =\frac{{{F}_{+}}}{mg}=\frac{3}{4}\]→ F+ = 0,75.0,01.10 = 0,0075 N. → q ≈ 1,14.10-7 C.
→ Đáp án A
\[\pm 1,{{14.10}^{-7}}C\].

Gửi 5 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP