Có các anđehit : X HCHO Y CH3CHO...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Có các anđehit : (X)HCHO (Y)CH3CHO...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Có các anđehit : (X)HCHO

(Y)CH3CHO (Z)CH2=CH-CH=O

(T)OCH=CH2-CHO

Các chất thuộc loại anđehit mạch hở, no, ddơn chức là : A. (X) và (Y). B. (Y). C. (Z). D. (Z) và (T).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CHỌN A

.(Z) là andehit chưa no (1 liên kết ñôi), mạch hở, ñơn chức (T) là andehit no, mạch hở hai chức

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP