0 01 mol aminoaxit A phản ứng vừa...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein 0,01 mol aminoaxit A phản ứng v...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của A có dạng :

A. H2NRCOOH. B. (H2N)2RCOOH. C. H2NR(COOH)2. D. (H2N)2R(COOH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(H2N)nR(COOH)m + nHCl → (ClH3N)nR(COOH)m

0,01 0,01n ⇒ nHCl = 0,01n = 0,02 ⇒ n = 2

(H2N)2R(COOH)m + mNaOH → (H2N)2R(COONa)m + mH2O

0,01 0,01m

⇒ nNaOH = 0,01m = 0,01 ⇒ m = 1

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP