để trung hòa 28 8 gam hỗn hợp...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ để trung hòa 28,8 gam hỗn hợp gồm ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

để trung hòa 28,8 gam hỗn hợp gồm axit axetic, rượu n-propilic và p-cresol cần 150 mL dung dịch NaOH 2 M. Hòa tan 28,8 gam hỗn hợp trên trong n-hexan rồi cho Na dư vào thì thu được 4,48 L khí hiđro (đktc). Lượng axit axetic trong hỗn hợp bằng : A. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,3 mol. D. 0,4 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

x x

CH3C6H4OH + NaOH → CH3C6H4ONa + H2O

z z

RH -------->(Na )1/2H2

(x+y+z) ½(x+y+z)

x=0,2; y=0,1z=0,1

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP