Dãy các chất nào sau đây được sắp...

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Dãy các chất nào sau đây ...

0
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ?

  • A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH
  • B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5
  • C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
  • D. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
  • Đáp án đúng: D

    Nhiệt độ sôi của : este < ancol < axit

    → CH3COOC2H5 < CH3CH2CH2OH < CH3COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP