Để chế tạo tơ axetat người ta luôn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để chế tạo tơ axetat...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để chế tạo tơ axetat, người ta luôn dùng hỗn hợp xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat, không dùng một mình xenlulozơ triaxetat. Nguyên nhân của việc này là: A. xenlulozơ điaxetat được dùng như là chất độn để giảm giá thành. B. xenlulozơ triaxetat không tạo được liên kết hiđro liên phân tử sẽ làm tơ kém bền. C. khi điều chế xenlulozơ triaxetat, người ta không tách riêng được xenlulozơ điaxetat lẫn vào. D. xenlulozơ điaxetat được xem là chất xúc tác để phản ứng tạo tơ xảy ra nhanh hơn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chọn C, khi thực hiện phản ứng điều chế tơ axetat thì luôn thu được hỗn hợp xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Ta không tách riêng được xenlulozơ điaxetat lẫn vào.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP