X Y Z là 3 este mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z là 3 este mạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z là 3 este mạch hở (MX < MY < MZ). X đơn chức có 1 liên kết C=C, Y và Z hai chức, Y no và được tạo nên từ axit đơn chức, Z được tạo từ axit đa chức. Đốt cháy hết 28,08 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần vừa đủ 1,5 mol O2. Đun nóng lượng E trên trong 175 gam dung dịch NaOH 8% thu được dung dịch A chứa 4 chất tan (không chứa muối của axit fomic) và 12,92 gam hỗn hợp hơi B chỉ chứa 2 ancol. Cho B tác dụng hết với K dư thấy thoát ra 0,16 mol H2. Biết 28,08 gam E làm mất màu vừa hết 0,2 mol Br2 và 2 ancol trong B có cùng số nguyên tử C. Nồng độ phần trăm của chất tan có phân tử khối lớn nhất trong A là: A. 4,67% B. 4,99% C. 5,05% D. 5,11%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ancol B có dạng B(OH)b. nH2 = 0,16 —> nB = 0,32/b —> MB = B + 17b = 12,92b/0,32 —> B = 23,375b Do 1 < b < 2 nên 23,375 < B < 46,75 Hai ancol trong B cùng C nên có 2C hoặc 3C. Dưới đây ta xét trường hợp B có 2C B gồm C2H5OH (0,2) và C2H4(OH)2 (0,06) E gồm: XCOOC2H5: x mol (YCOO)2C2H4: 0,06 mol Z(COOC2H5)2: z mol nC2H5OH = x + 2z = 0,2 (1) Mỗi phân tử Z phản ứng với k phân tử Br2. —> nBr2 = x + kz = 0,2 —> k = 2 là nghiệm duy nhất. nNaOH phản ứng = nC2H5OH + 2nC2H4(OH)2 = 0,32 nNaOH ban đầu = 0,35 —> A chứa NaOH dư (0,03) Đốt E —> nCO2 = u và nH2O = v Bảo toàn O —> 2u + v = 0,32.2 + 1,5.2 Bảo toàn khối lượng —> 44u + 18v = 28,08 + 1,5.32 —> u = 1,32 và v = 1 X, Y, Z có độ không no tương ứng là 2, 2, 4 nên: nCO2 – nH2O = x + 0,06 + 3z (2) (1)(2) —> x = 0,08 và z = 0,06 Đặt n, m, p là số C tương ứng của X, Y, Z nC = 0,08n + 0,06m + 0,06p = 1,32 —> 4n + 3m + 3p = 66 Do n ≥ 5; m ≥ 6; p ≥ 8 —> n = m = 6 và p = 8 là nghiệm duy nhất. Các este gồm: C3H5-COO-C2H5: 0,08 (CH3COO)2C2H4: 0,06 C2(COOC2H5)2: 0,06 mddA = mE + mddNaOH – mB = 190,16 Chất tan có phân tử khối lớn nhất là C2(COONa)2 (0,06 mol) —> C% C2(COONa)2 = 4,99%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP