Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al, Fe3O4, CuO bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 21,84 lít khí SO2 (đktc). Mặt khác trộn đều m gam hỗn hợp trên, thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn (trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho toàn bộ A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và chất rắn B. Cho toàn bộ chất rắn B tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được m1 gam chất rắn và 10,08 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m và m1 lần lượt là: A. 63 và 9,6 B. 63 và 6,9 C. 36 và 9,6 D. 36 và 6,9 dntv310820 trả lời 01.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Al, Fe3O4, CuO Với H2SO4 đặc, nóng, dư, bảo toàn electron: 3a + b = 0,975.2 (1) Sau nhiệt nhôm: nH2 = 0,15 —> nAl dư = 0,1 Do có Al dư nên các oxit bị khử hết. nO = 4b + c —> nAl phản ứng = 2(4b + c)/3 —> nAl ban đầu = a = 0,1 + 2(4b + c)/3 (2) Chất rắn b gồm Fe (3b) và Cu (c), với HCl: nH2 = 3b = 0,45 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,6; b = 0,15; c = 0,15 —> m = 63 m1 = 64c = 9,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP