Cho 5 44 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,44 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,44 gam hỗn hợp A gồm hai este đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 5,92 gam hỗn hợp 2 muối của hai axit kế tiếp nhau và 1 ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng A trên thu được 3,6 gam nước. Tính phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ có trong hỗn hợp A?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dễ thấy mRCOOR’ < mRCOONa nên R’ < Na = 23 —> R’ = 15: CH3 Đặt nA = nNaOH = nCH3OH = a Bảo toàn khối lượng: 5,44 + 40a = 5,92 + 32a —> a = 0,06 nH2O = 0,2 —> Số H = 2nH2O/nX = 6,67 —> 6H và 8H A chứa nH = 2nH2O = 0,4 và nO = 2nA = 0,12 —> nC = (mA – mH – mO)/12 = 0,26 —> Số C = nC/nA = 4,33 —> 4C và 5C X gồm C4H6O2 (u mol) và C5H8O2 (v mol) nA = u + v = 0,06 nH2O = 3u + 4v = 0,2 —> u = 0,04 và v = 0,02 —> %C4H6O2 = 63,24%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP