Cho 12 gam hỗn hợp X gồm CH2=CH-OCH3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12 gam hỗn hợp X gồm CH2=CH-OCH3, CH2=CH-CH2OH và CH3CHO tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu được 16,2 gam Ag. Mặt khác, nếu cho toàn bộ lượng X trên phản ứng với dung dịch brom trong CCl4, thì có tối đa m gam Br2 tham gia phản ứng cộng hợp. Giá trị của m là : A. 24 B. 18 C. 12 D. 28

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm C3H6O (a mol) và CH3CHO (b mol) mX = 58a + 44b = 12 nAg = 2b = 0,15 —> a = 0,15 và b = 0,075 Dung dịch Br2 trong CCl4 chỉ phản ứng với nối đôi C=C trong X nên nBr2 = a = 0,15 —> mBr2 = 24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP