Hỗn hợp E chứa ba axit cacboxylic đều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa ba ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa ba axit cacboxylic đều mạch hở gồm axit X (CnH2nO2), axit Y (CmH2mO2) và axit Z (CnH2n-2O4). Cho 16,16 gam E tác dụng với NaHCO3 dư, thu được 7,168 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 16,16 gam E cần dùng 0,28 mol O2. Nếu đun nóng 16,16 gam E với 16,56 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được x gam hỗn hợp T gồm các este (trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức). Biết hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 75%. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 25,0. B. 18,0. C. 20,0. D. 23,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
E + NaHCO3 —> nCOOH = nCO2 = 0,32 nC2H5OH = 0,36 > nCOOH nên hiệu suất tính theo các axit. nH2O = nCOOH = 0,32 mEste = (16,16 + 0,32.46 – 0,32.18).75% = 18,84

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP