Hỗn hợp X gồm hai ancol đều có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai ancol đều có công thức dạng RCH2OH (R gốc hiđrocacbon mạch hở). Dẫn m gam X qua ống sứ chứa CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp khí và hơi Y; đồng thời khối lượng ống sứ giảm 4,48 gam. Cho toàn bộ Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 86,4 gam Ag. Nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 10,39 gam hỗn hợp Y gồm các ete. Biết hiệu suất của ancol có khối lượng phân tử tăng dần lần lượt là 75% và 80%. Công thức của ancol có khối lượng phân tử lớn là A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. C3H5OH. D. C4H9OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng ống sứ giảm là khối lượng O. nRCHO = nO = 0,28 nAg = 0,8 > 2nRCHO nên anđehit gồm HCHO (0,12) và ACHO (0,16) —> X gồm CH3OH (0,12) và ACH2OH (0,16) nCH3OH phản ứng = 0,12.75% = 0,09 nACH2OH phản ứng = 0,16.80% = 0,128 —> nH2O = nAncol phản ứng / 2 = 0,109 mAncol phản ứng = 0,09.32 + 0,128(A + 31) = 10,39 + 0,109.18 —> A = 43: C3H7 Ancol còn lại là C3H7-CH2OH hay C4H9OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP