Đốt cháy 14 58 gam hỗn hợp Zn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 14,58 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 14,58 gam hỗn hợp Zn và S trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần không bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch HCl loãng, dư thu được 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 19/6 đồng thời còn lại 0,32 gam rắn không tan. Hòa tan hết phần 2 cần dùng vừa đủ a gam dung dịch HNO3 25,2%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Z chứa các muối và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Tính các giá trị của a và m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Y gồm H2S (0,02) và H2 (0,04) —> Phần 1 gồm ZnS (0,02), Zn (0,04) và S (0,01) Quy đổi phần 1 thành Zn (0,06) và S (0,03) —> Phần 2 gồm Zn (0,06k) và S (0,03k) mX = 65(0,06 + 0,06k) + 32(0,03 + 0,03k) = 14,58 —> k = 2 Vậy phần 2 gồm Zn (0,12) và S (0,06) Bảo toàn electron: 2nZn + 6nS = 3nNO + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,03 Z chứa Zn2+ (0,12), SO42- (0,06), NH4+ (0,03), bảo toàn điện tích —> nNO3- = 0,15 —> m muối = m = 23,4 gam Bảo toàn N —> nHNO3 = nNO + nNH4+ + nNO3- = 0,3 —> mddHNO3 = a = 0,3.63/25,2% = 75 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP