Hòa tan m gam hỗn hợp gồm CuSO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam hỗn hợp gồm CuSO4, NaNO3 và NaCl vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi khi thời gian điện phân là t giây thì tại anot thu được 1,12 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 31,6. Điện phân thêm 2t giây nữa thu được dung dịch Y. Nhúng thanh Fe vào Y kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí NO, H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4,5 và khối lượng thành Fe sau khi làm khôn không thay đổi so với ban đầu (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị m gần nhất với? A. 64 B. 51 C. 177 D. 115 Quang Duc trả lời 03.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sau t giây, tại anot: nCl2 = 0,04 và nO2 = 0,01 —> ne trong t giây = 2nCl2 + 4nO2 = 0,12 —> ne trong 3t giây = 0,36 Sau 3t giây, tại anot: nCl2 = 0,04 —> nO2 = (0,36 – 0,04.2)/4 = 0,07 Tại catot: nCu = 0,36/2 = 0,18 nH+ = 4nO2 = 0,28 M khí = 9 —> nNO = x và nH2 = 3x nH+ = 4nNO + 2nH2 = 0,28 —> x = 0,028 Sau điện phân, đặt nCu2+ = y Bảo toàn electron: 2nFe pư = 2y + 3nNO + 2nH2 —> nFe pư = y + 0,126 Khối lượng thanh Fe không đổi nên: 64y = 56(y + 0,126) —> y = 0,882 Bảo toàn Cu —> nCuSO4 = 0,18 + 0,882 = 1,062 Bảo toàn N —> nNaNO3 = nNO = 0,028 Bảo toàn Cl —> nNaCl = 2nCl2 = 0,08 —> m = 176,98

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP