Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm O2 và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hiđro là x. Để đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp Y gồm H2 và CO cần 0,4 lít hỗn hợp X (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Giá trị của x là A. 19,2. B. 22,4. C. 17,6. D. 20,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tỉ lệ thể tích cũng là tỉ lệ số mol nên để đốt cháy 1 mol Y cần 0,4 mol X, trong đó có O2 (u) và O3 (v) nX = u + v = 0,4 nO = 2u + 3v = 1 —> u = v = 0,2 —> MX = mX/nX = 40 —> dX/H2 = x = 20

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP