X Y Z là ba ancol bền MX...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z là ba ancol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z là ba ancol bền (MX < MY < MZ) mạch hở và có cùng số nguyên tử hiđro; biết Y no, X và Z có số pi liên tiếp nhau, Y và Z khác nhau số nhóm chức. Cho 12,64 gam hỗn hợp H gồm X, Y, Z tác dụng vừa đủ với K, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối T và 3,136 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết T, thu được CO2; K2CO3 và 8,28 gam H2O. Biết số liên kết pi trung bình của H bằng 0,9. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn nhất trong T có giá trị gần nhất với: A. 24% B. 21% C. 28% D. 48%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,14 —> nO = 0,28 Bảo toàn H —> nH = 2nH2 + 2nH2O = 1,2 —> nC = (12,64 – 0,28.16 – 1,2)/12 = 0,58 Vì nAncol.(1 – k) = nH2O – nCO2 (Trong đó nH2O = nH/2 và nCO2 = nC) —> nAncol = 0,2 —> Số H = 2nH/nAncol = 6 X, Z có số liên kết pi liên tiếp nhau nên: X là CH2=CH-CH2OH (x mol) Z là CH≡C-C2H5On (z mol) Y no nên Y là C2H6Om (y mol) nAncol = x + y + z = 0,2 nC = 3x + 2y + 4z = 0,58 nO = x + nz + my = 0,28 Do n ≠ m nên: TH1: n = 1 và m = 2 —> x = 0,02; y = 0,1; z = 0,08 Muối gồm C3H5OK (x), C4H5OK (y) và C2H4(OK)2 (z) —> %C2H4(OK)2 = 46,46% TH2: n = 2 và m = 1 —> x = 0,06; y = 0,08; z = 0,06 Muối gồm C3H5OK (x), C4H4(OK)2 (y) và C2H5OK (z) —> %C4H4(OK)2 = 54,55%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP