Đem nhiệt phân 47 gam Cu NO3 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đem nhiệt phân 47 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đem nhiệt phân 47 gam Cu(NO3)2. Hãy tính thể tích từng khí thoát ra sau phản ứng, nếu biết hiệu suất phản ứng nhiệt phân là 75%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu(NO3)2 ban đầu = 0,25 —> nCu(NO3)2 phản ứng = 0,25.75% = 0,1875 2Cu(NO3)2 —> 2CuO + 4NO2 + O2 0,1875……………………..0,375….3/32 VNO2 = 8,4 lít VO2 = 2,1 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP