Hỗn hợp 2 muối FeS2 và Cu2S có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp 2 muối FeS2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp 2 muối FeS2 và Cu2S có khối lượng m gam hòa tan trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được hai muối duy nhất và khí NO. Cô cạn dung dịch thu được 43,2 gam muối. Khối lượng hỗn hợp ban đầu có giá trị là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol FeS2 và Cu2S Dung dịch muối chứa Fe3+ (a), Cu2+ (2b), SO42- (2a + b) Bảo toàn điện tích —> 3a + 2.2b = 2(2a + b) m muối = 56a + 64.2b + 96(2a + b) = 43,2 —> a = 0,12 và b = 0,06 —> m = 24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP