Cho m gam hỗn hợp E gồm chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp E ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp E gồm chất X (C7H17N3O3) và chất Y (C3H10N2O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai khí làm xanh quỳ tím ẩm có tỉ khối so với He bằng 9,5 và hỗn hợp muối gồm ba muối (trong đó có 2 muối dạng CnH2nNO2Na và một muối của axit cacboxylic đơn chức). Mặt khác, cho m gam hỗn hợp E trên tác dụng với lượng dư HCl thu được dung dịch Z chứa y gam muối. Phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong Z là A. 33,60%. B. 21,82%. C. 39,80%. D. 31,18%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là NH2-CH2-CONH-C3H6-COONH3-CH3 (x mol) Y là (HCOONH3)2CH2 (y mol) Khí gồm có CH3NH2 (x mol) và CH2(NH2)2 (y mol) —> x + y = 0,2 và 31x + 46y = 0,2.9,5.4 —> x = 8/75 và y = 7/75 Nghiệm lẻ. Thử các cấu tạo khác của X nghiệm cũng lẻ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP