Hỗn hợp A gồm một ankan và 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm một ankan và 2,24 lít Cl2 (đktc). Chiếu ánh sáng qua A thu được 4,26 gam hỗn hợp X gồm 2 dẫn xuất (mono và điclo với tỉ lệ mol tương ứng là 2:3) ở thể lỏng và 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch có thể tích 200ml và tổng nồng độ mol của các muối tan là 0,6M đồng thời có 1,12 lít khí thoát ra. Tìm CTPT của ankan và % thể tích ankan trong hỗn hợp đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm Cl2 (a mol) và HCl (b mol) và ankan dư (0,05 mol0 —> nY = a + b + 0,05 = 0,15 và nNaCl = a + b, nNaClO = a —> n muối = a + b + a = 0,2.0,6 —> a = 0,02 và b = 0,08 CnH2n+2 + Cl2 —> CnH2n+1Cl + HCl 2x…………………………….2x………..2x CnH2n+2 + 2Cl2 —> CnH2nCl2 + 2HCl 3x……………………………3x………….6x —> nHCl = 8x = 0,08 —> x = 0,01 —> mX = 0,02(14n + 36,5) + 0,03(14n + 71) = 4,26 —> n = 2 —> Ankan C2H6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP