Nung m gam hỗn hợp Al FexOy trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung m gam hỗn hợp (...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung m gam hỗn hợp (Al, FexOy) trong điều kiện không có không khí đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Chia X làm 2 phần: Phần 1: Có khối lượng bằng 40,2 gam. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 20,16 lít SO2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). Phần 2: Cho tác dụng hết với dung dịch NaOH dư sau phản ứng thu được 3,36 lit H2 (đktc) và còn lại 5,6 gam chất rắn không tan. Tìm công thức oxit và giá trị m: A. Fe3O4 và 26,9 B. Fe2O3 và 28,8 C. Fe2O3 và 26,86 D. Fe2O3 và 53,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 2: nH2 = 0,15 —> nAl dư = 0,1 Chất rắn không tan là Fe —> nFe = 0,1 Phần 1: Al (0,1k mol), Fe (0,1k mol) và Al2O3 (a mol) Bảo toàn electron: 0,1k.3 + 0,1k.3 = 0,9.2 —> k = 3 —> mPhần 1 = 0,3.27 + 0,3.56 + 102a = 40,2 —> a = 0,15 —> nO = 3a = 0,45 —> nFe : nO = 0,3 : 0,45 = 2 : 3 —> Fe2O3 Phần 1 = 3.(Phần 2) —> m = mX = 40,2 + 40,2/3 = 53,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP