Determining the mineral content of soil samples is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Determining the mineral content of soil samples i...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Determining the mineral content of soil samples is an exacting process; _________ experts must
perform detail tests to analyze soil specimens.
A. so that B. however C. afterwards D. therefore

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
hai vế câu có quan hệ “nguyên nhân - kết quả”, tách biệt nhau bởi dấu phẩy
→ dùng “ therefore” : vì vậy
extract (v): trích, hút
analyze (v): phân tích
specimens (n) mẫu vật

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP