Question 12: If he doesn’t apologize I will...

Viết Lại Câu Question 12: If he doesn’t apologize, I will never invit...

0
Viết Lại Câu

Question 12: If he doesn’t apologize, I will never invite him here again.
A. Unless he apologizes, then I will never invite him here again.

B. Unless he apologizes, otherwise I will never invite him here again.
C. Unless he apologizes, or I will never invite him here again.
D. Unless he apologizes, I will never invite him here again.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

unless = if ...not: nếu không
ð if he doesn’t apologize = unless he apologizes
ð unless he apologizes, i will never invite him here again.
ð đáp án d (nếu anh ấy không xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ mời anh ấy tới đây nữa)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP