It seems that the world record for this...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It seems that the world record for this event is ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It seems that the world record for this event is almost impossible to _________
A. get B. beat C. take D. achieve

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

b
lời giải:
get (v) có cái gì đó

eg: i got a letter from him the other day
beat (v) đánh bại ai đó trong một trò chơi hoặc những tình huống cạnh tranh khác
eg: she beats him easily at chess
take (v): nắm, giữ, mang theo cái gì
eg: i took him a letter
achieve (v) đạt được một mục tiêu nào đó
eg: he achieved his ambition to become a press photographer

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP