Tom : “I read somewhere recently that about...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tom : “I read somewhere recently that about 137 s...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Tom : “I read somewhere recently that about 137 species of animals and plants become extinct
everyday.” Mary : “__________”.
A. Well, maybe all is not lost yet. B. What’s point?
C. What a pity D. It can’t have happened like that

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đây là một câu kể về tình trạng tuyệt chủng của động, thực vật
well, maybe all is not lost yet : vâng, nhưng có lẽ tất cả vẫn chưa tuyệt chủng hết
what a pity: thật đáng tiếc
what’s point? : vấn đề là gì?
it can’t have happened like that: điều đó không thể xảy ra

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP