Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 và NaCl với điện cực trơ màng ngăn xốp đến khi ở catot có khí thoát ra thì dừng lại khi đó ở anot thu được hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2. Đốt 15,9 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe có tỉ lệ số mol Mg : Al : Fe = 4 : 2 : 3 bằng hỗn hợp Y thu được hỗn hợp Z gồm các oxit và muối clorua (không còn dư khí). Hoà tan hỗn hợp Z cần vừa đủ 720 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch T. Cho dung dịch T tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 160,765 gam kết tủa. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X là A. 103,305 gam. B. 97,765 gam. C. 100,535 gam. D. 106,075 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = 0,2; nAl = 0,1; nFe = 0,15 nHCl = 0,72 —> nH2O = 0,36 —> nO = 0,36 Đặt nCl2 = a Bảo toàn Cl —> nAgCl = 2a + 0,72 Bảo toàn electron —> 2nMg + 3nAl + 3nFe = 2nO + 2nCl2 + nAg —> nAg = 0,43 – 2a —> m↓ = 143,5(2a + 0,72) + 108(0,43 – 2a) = 160,765 —> a = 0,155 Vậy khí Y gồm Cl2 (0,155) và O2 (0,18) —> nNaCl = 2nCl2 = 0,31 Bảo toàn electron: 2nCu = 2nCl2 + 4nO2 —> nCu = 0,515 —> nCuSO4 = 0,515 —> mX = 100,535

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP