Hỗn hợp X gồm Fe Mg MgO FeO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Hỗn hợp X gồm Fe,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Hỗn hợp X gồm Fe, Mg, MgO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong đó Oxi chiếm 23,43% về khối lượng. Hòa tan hết 38,24 gam X trong dung dịch chứa a mol HCl và b mol KNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí gồm N2và N2O. Cho từ từ dung dịch AgNO3 2M vào Y, đến khi lượng kết tủa đạt cực đại thì thấy dùng vừa hết 940 ml, đem cô cạn dung dịch tạo thành thu được m gam rắn, nung phần rắn này trong chân không thấy khối lượng giảm 103,24 gam và thoát ra 55,44 lít hỗn hợp khí và hơi. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với A. 185 gam B. 186 gam C. 187 gam D. 188 gam Hangg Moon trả lời 13.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong X tính được nO = 0,56 Sau khi tác dụng với AgNO3 vừa đủ, dung dịch lúc này chứa: Fe(NO3)3: x mol Mg(NO3)2: y mol NH4NO3: z mol KNO3: b mol Ban đầu bảo toàn N —> nNO3- dư = b – z – 0,05.2 —> 3x + 2y + z + b = 1,88 + b – z – 0,1 (1) mX = 56x + 24y + 0,56.16 = 38,24 (2) Các phản ứng nhiệt phân: 4Fe(NO3)3 —> 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2 2Mg(NO3)2 —> 2MgO + 4NO2 + O2 NH4NO3 —> N2O + 2H2O 2KNO3 —> 2KNO2 + O2 Đặt ẩn vào phản ứng trên tính được: n khí = 3x + 3x/4 + 2y + y/2 + 3z + b/2 = 2,475 (3) m khí = 46(3x + 2y) + 44z + 32(3x/4 + y/2 + b/2) + 18.2z = 103,24 (4) Giải hệ trên được: x = 0,42 y = 0,24 z = 0,02 b = 0,48 —> m = 187,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP