Điện phân V lít dung dịch X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân V lít dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân V lít dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,6M và AgNO3 0,8M với điện cực trơ cường độ dòng điện 2,4A trong thời gian t giờ thì thu được dung dịch Y có khối lượng nhỏ hơn X là 5,712 gam. Cho 3,08 gam bột sắt vào Y, rồi cho tiếp 180 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch sau phản ứng thì thu được dung dịch Z và kết tủa A. Cô cạn Z rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 14,43 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị t gần nhất với giá trị nào sao đây A. 1,35 B. 1,3 C. 1,25 D. 1,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP