Đổ từ từ 200ml dung dịch A Na2CO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đổ từ từ 200ml dung ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đổ từ từ 200ml dung dịch A (Na2CO3 1M và K2CO3) vào 200 ml dung dịch (Na+ 1M, Ba2+ 1M, Ca2+ 1M, Cl- 2,5M và HCO3-) thu được m gam kết tủa và dung dịch B. Đổ thêm 100ml dung dịch A vào B, sau phản ứng thấy nồng độ CO32- trong dung dịch bằng 1/4 nồng độ HCO3-. Nồng độ của K2CO3 trong A là? A. 0,75M B. 1,125M C. 2,625M D. 2,5M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tổng cộng đã dùng 300 ml dung dịch A, trong đó chứa CO32- (a mol) Các ion Ba2+ (0,2 mol), Ca2+ (0,2 mol), Na+ (0,2 mol), Cl- (0,5 mol), bảo toàn điện tích —> nHCO3- = 0,5 Kết tủa gồm BaCO3 (0,2), CaCO3 (0,2) —> nCO32- dư = a – 0,4 —> a – 0,4 = 0,5/4 —> a = 0,525 nCO32- trong Na2CO3 = 0,3 —> nCO32- trong K2CO3 = 0,525 – 0,3 = 0,225 —> CM K2CO3 = 0,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP