Cho m gam hỗn hợp A gồm Al4C3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp A ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp A gồm Al4C3 và CaC2 vào nước dư thu được dung dịch X, a gam kết tủa Y và hỗn hợp khí Z. Lọc bỏ kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn khí Z rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch X thu được thêm a gam kết tủa nữa. Trong hỗn hợp X, Al4C3 và CaC2 được tỉ lệ mol như thế nào A. 1 : 3 B. 1 : 1 C. 1 : 2 D. 2 : 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nAl4C3 = 1 và nCaC2 = u. Dễ thấy nC > 2nCa nên kết tủa 2 lần đều là Al(OH)3. Mỗi lần thu được lượng Al(OH)3 như nhau (a gam) nên bảo toàn Al có nAl(OH)3 mỗi lần = 2 mol. A + H2O —> Al(OH)3 (4 mol) và Ca(OH)2 (u mol) Sau đó có 2 mol Al(OH)3 tan trở lại: 2Al(OH)3 + Ca(OH)2 —> Ca(AlO2)2 + 4H2O —> nCa(OH)2 = u = 1 —> Tỉ lệ 1 : 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP