Cho m gam hỗn hợp E gồm X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp E ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp E gồm X, Y, T, trong đó X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở (MX < MY). T là este tạo bởi X, Y và 1 ancol no 2 chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2 dư thu được a mol CO2 và (a – 0,49) mol H2O (biết a < 1,65). Mặt khác m gam E tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 54 gam Ag. Khi cho m gam E tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành: HCOOH: 0,25 (Tính từ nAg) CxHyO2: 0,35 (Tính từ nOH- và nHCOOH) CnH2n+2O2: e mol H2O: -2e mol nCO2 = 0,25 + 0,35x + ne < 1,65 —> 0,35x + ne < 1,4 (1) —> 0,35x < 1,4 Do x ≥ 2 nên x = 2 hoặc 3. nCO2 – nH2O = (0,25 + 0,35x + ne) – (0,25 + 0,35y/2 + ne + e – 2e) = 0,49 —> 0,35x – 0,35y/2 + e = 0,49 Khi x = 2 thì y = 4 —> e = 0,49 > 0,25: Loại Khi x = 3, y = 6 —> e = 0,49 > 0,25: Loại Khi x = 3, y = 4 —> e = 0,14 (1) —> n = 2 là nghiệm duy nhất. Muối gồm HCOO- (0,25), C2H3COO- (0,35) và Ba2+ (0,3) —> m muối = 77,2 Khi x = 3, y = 2 —> e < 0, loại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP