Chất hữu cơ M có một nhóm amino...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ M có một...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ M có một nhóm amino, một chức este. Hàm lượng oxi trong M là 35,96%. Xà phòng hóa a gam chất M được ancol. Cho toàn bộ hơi ancol đi qua CuO dư, to thu andehit Z. Cho Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của a là: (hiệu suất phản ứng 100%) A. 3,8625 gam B. 6,675 gam C. 7,725 gam D. 3,3375 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M = 32/35,96% = 89 —> M là NH2-CH2-COO-CH3 (x mol) —> nHCHO = nCH3OH = nM = x nAg = 4x = 0,15 —> x = 0,0375 —> a = 3,3375

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP