Một muối X có công thức C3H10O3N2 Lấy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một muối X có công t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một muối X có công thức C3H10O3N2. Lấy 17,08 gam X cho phản ứng hết với 200ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn. Trong phần hơi có một chất hữu cơ Y (bậc 1), trong phần rắn chỉ là hỗn hợp các chất vô cơ. Khối lượng của phần rắn là: A. 16,16 B. 28,7 C. 16,6 D. 11,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + KOH —> Chất rắn (vô cơ) + Khí (hữu cơ, bậc 1) —> X là C3H7-NH3NO3 C3H7NH3NO3 + KOH —> C3H7NH2 + KNO3 + H2O nX = 0,14 và nKOH = 0,4 —> Chất rắn gồm KNO3 (0,14) và KOH dư (0,26) —> m rắn = 28,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP