Hỗn hợp X gồm hai α–aminoaxit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai α–...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai α–aminoaxit mạch hở no có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng oxi là 37,427%. Cho m gam X tác dụng với 800ml dung dịch KOH 1M (dư) sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 90,7 gam chất rắn khan. m có giá trị là: A. 67,8 gam B. 68,4 gam C. 58,14 gam D. 58,85 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng CnH2n+1NO2 (x mol) MX = 32/37,427% = 85,5 CnH2n+1NO2 + KOH —> Chất rắn + H2O Bảo toàn khối lượng: 85,5x + 0,8.56 = 90,7 + 18x —> x = 0,68 —> mX = 85,5x = 58,14

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP